Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Specialismen

Holland Consulting Group kenmerkt zich door de combinatie van verschillende expertise gebieden. Op ieder gebied zijn meerdere professionals actief. De kracht schuilt in de mogelijkheid de kennis te combineren en u daarmee ook bij multi-disciplinaire complexe vraagstukken te ondersteunen. 
Door op een expertisegebied te klikken ziet u een aantal voorbeelden van vraagstukken waarbij Holland Consulting Group werd betrokken.

Organisatie-
verandering

Met enthousiasme en betrokkenheid ondersteunt Holland Consulting Group bij het realiseren van duurzame verbetering en vernieuwing in uw organisatie. Onze passie is uw organisatie blijvend beter te laten functioneren, met u en uw medewerkers naar nieuwe mogelijkheden zoeken, duurzame verbeteringen doorvoeren en resultaten boeken. Of het nu gaat om een reorganisatie, strategie implementatie, nieuwe vormen van samenwerking of procesoptimalisatie. Doelgericht op weg dus. Samen met u en uw medewerkers creëren én realiseren wij de meest passende veranderaanpak, zodanig dat de mensen in uw organisatie zich daadwerkelijk willen verbinden aan de vernieuwing. Wij voelen ons comfortabel in het leiden of begeleiden van verandertrajecten, vaak in een combinatie van rollen zoals adviseur, programmamanager, interim manager of executive coach. Vanzelfsprekend zijn wij maximaal betrokken bij zowel het doel van de vernieuwing als de weg er naartoe.

Meer info

Strategische heroriƫntatie

Holland Consulting Group (HCG) vindt het belangrijk elke opdracht af te stemmen op de strategische context van de opdrachtgever. We doen dit samen met de opdrachtgever en zetten daarbij onze professionele senioriteit en sectorkennis in. Op deze manier kan een opdracht de meeste waarde toevoegen aan de organisatie.

We kunnen u als opdrachtgever vanzelfsprekend ook bijstaan in een heroriëntatie op de strategie. Deze heroriëntatie kan op verschillende niveaus betrekking hebben:

  1. het fundament: herijking van de missie en visie;
  2. organisatiebrede strategie: herijken van positionering, strategische overtuigingen en ambities en de vertaling daarvan in concrete meetbare doelen;
  3. specifieke strategieën: strategische HR, strategische marketing, strategische ICT, etc.

Meer info

Besturing & Governance

Of het nu gaat om een kleinere non-profit organisatie of een multinationaal opererend conglomeraat: het besturen van een organisatie is een vak. Hoe zorgt u dat uw organisatie steeds weer een antwoord heeft op de veelheid aan externe ontwikkelingen? Wat is de meest effectieve inrichting van de organisatie? Hoe bevordert u resultaatgericht gedrag? Hoe zorgt u voor zowel innovatie als beheersing in een organisatie? Hoe houdt u vat op de risico’s die aan de orde zijn? Bij de besturing van een organisatie is een veelheid aan vragen aan de orde. En dan hebben wij het nog niet gehad over de balans tussen shareholders (aandeelhouders) en stakeholders (belanghebbenden); over het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en over het omgaan met de uitdagingen die de moderne maatschappij kent: generatieverschillen, inclusiviteit, duurzaamheid en ga zo maar door.

Meer info

Fusies & overnames

Vanuit verschillende rollen is Holland Consulting Group veelvuldig betrokken bij fusies en overnames, zowel in de fase van prefusie, de besluitvormingsfase als bij de postfusie.

In de prefusiefase verricht Holland Consulting Group strategische analyses en bereidt samen met u een mogelijke fusie of overname voor. Desgewenst kan Holland Consulting Group u ondersteunen bij het zoeken naar geschikte overname- of fusiekandidaten.

Als na een selectieproces één of meer kandidaten op het oog zijn, volgt de fase van een goede onderbouwing van en besluitvorming tot een mogelijke fusie of overname. Daarbij is een onderzoek en doorrekening van de synergie-effecten aan de orde met het oog op omzetsynergie, kostensynergie en operationele synergie. Maar ook is er aandacht voor gedrags- en cultuuraspecten. Uiteindelijk is ook bij fusie en overname sprake van een ingrijpend veranderproces, dat in vergaande mate bepalend is voor het al of niet creëren van waarde.

Meer info

Persoonlijk leiderschap

Mensen staan aan de bron van het succes van uw organisatie. Actuele ontwikkelingen, een nieuwe strategische koers, een team dat niet functioneert: elke dag weer ervaren mensen in uw organisatie uitdagingen en kansen; maar ook zorgen, risico’s en beperkingen. De mate waarin ieder individu in uw organisatie elke dag weer in staat is het beste uit zichzelf naar boven te halen, is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Wij vatten dat samen met de term ‘Persoonlijk Leiderschap’. U en uw mensen effectief ondersteunen om dat Persoonlijk Leiderschap te realiseren, is ons vak.

Holland Consulting Group kan u op talloze manieren bijstaan in het vergroten van persoonlijke effectiviteit. Omdat het specifieke deskundigheid en ervaring vraagt, hebben wij het kennisgebied potentieel beoordeling & ontwikkeling verbijzonderd. En dat geldt ook voor coaching. Voor de echt uitdagende omstandigheden ontwikkelen wij programma’s onder de vlag ‘strategisch leiderschap’; voor leidinggevenden waarvan het uiterste wordt gevraagd.

Meer info

Bedrijfsvoering, financieel management en accounting

Zorgen dat de uitgezette koers ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd: daar draait het om bij een goede bedrijfsvoering. Hoe vaak komt het voor dat de kaders wel globaal duidelijk zijn, maar dat bij de daadwerkelijke uitvoering van de strategie er zich dilemma’s voordoen: Maken we slim gebruik van de mogelijkheden die digitalisering biedt? Hebben we de ondersteunende processen adequaat ingericht? Hebben wij facilitair management wel effectief en efficiënt genoeg georganiseerd? Is er een methodiek waarmee we onze mensen nog meer eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen geven bij hun dagelijks werk? Of waardoor wij elke dag weer de verwachtingen van onze klanten beter kunnen waarmaken? Holland Consulting Group beschikt over ruime ervaring op deze en gerelateerde gebieden. En weet dat zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige verandering in een proces of werkwijze, voldoende aandacht vraagt om het gewenste resultaat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in situaties van verdergaande digitalisering maken mensen uiteindelijk toch het verschil. Daarom zullen wij altijd aandacht besteden aan het veranderproces dat gepaard gaat met de gewenste verbeteringen en vernieuwingen. En zo mogelijk ‘eigenaarschap’ bij uw mensen leggen en onszelf waar mogelijk overbodig maken.

Meer info

Onderhandelen

Wij begeleiden ondernemingen en instellingen bij hun onderhandelingen. Tevens verzorgen wij diverse onderhandeltrainingen en coachen onze adviseurs uw medewerkers in hun onderhandelingen en onderhandelingsvaardigheden. Ervaar onze professionele begeleiding in onderhandelingen of maak in onze trainingen kennis met de belangrijkste principes, strategieën en tactieken en van het onderhandelen.

Meer info

Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. Wij begeleiden evaluaties van bestaande toezichtteams en adviseren in governance gerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

Meer info

Top