Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Gert-Jan van der Vossen

“Met veel plezier ondersteun ik bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij – vaak ogenschijnlijk – complexe vraagstukken. Vanuit een geïntegreerd, duurzaam perspectief en met betrokkenheid en deskundigheid. Om nieuwe mogelijkheden te zoeken, een crisis af te wenden, beter te presteren of om tot een verantwoord oordeel te komen. Met beide benen op de grond. Naar de menselijke maat. Want uiteindelijk maken mensen het verschil.”

Mr. Gert-Jan van der Vossen RC is sinds 1998 als vennoot aan Holland Consulting Group verbonden. Hij adviseert bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij complexe verandertrajecten, waarin strategische, besturings- en governance vraagstukken centraal staan. Daarnaast begeleidt hij fusies en overnames en verricht doorlichtingen en andere deskundigheids-onderzoeken op financieel-, bedrijfseconomisch en organisatiekundig terrein.

Van der Vossen heeft veel ervaring bij organisaties die een bijzondere verandering en/of een crisisfase doormaken. Als adviseur, regisseur, rechterhand of tijdelijk bestuurder. Opdrachten bevinden zich zowel in de not for profit sector als in de profit sector en zowel nationaal als internationaal.

Terug naar overzicht

Contactinformatie
Email: vossen@hcg.net

Secretariaat 
Soraya Friedrich : 020 - 57 33 407


Belangrijkste expertise

 • Integrale besturing & governance
 • Strategische heroriëntatie & strategie implementatie
 • Management control: stuur- en beheersinstrumenten voor mensen binnen organisaties, programma’s en projecten
 • Bedrijfseconomische vraagstukken
 • Fusie & Overname
 • Duurzaam herstel van bedrijven en instellingen in zwaar weer

Type dienstverlening en rollen op bovenstaande expertisegebieden:

 • Adviseren
 • Cases ontwikkelen en behandelen
 • Doorlichting opzetten, regisseren en/of uitvoeren
 • Doceren
 • Evalueren, evaluaties, evaluatiebijeenkomsten opzetten & begeleiden of voorzitten
 • Expertmeeting ontwikkelen, begeleiden of voorzitten
 • Faciliteren
 • Inhoudelijk & procesmatig coachen
 • Onderzoek opzetten, regisseren en/of uitvoeren
 • Quick Scan
 • Second opinion
 • Sparring partner (al of niet strikt vertrouwelijk)
 • Studieprogramma ontwikkelen
 • ……en al die andere diensten en rollen waarin u een duidelijke meerwaarde ziet.

Voorbeelden van advies en begeleidingsvragen die opdrachtgevers aan Gert-Jan van der Vossen voorleggen:

 • Een not for profit organisatie wordt geconfronteerd met het voornemen van de overheid om de subsidierelatie te beëindigen. De directievoorzitter verzoekt om ondersteuning bij het strategisch proces dat nu moet worden ingezet en als vervolg daarop invulling van de rol van programmamanager om de noodzakelijke veranderingen te initiëren en in gang te zetten.
 • Een retailonderneming die in eigendom is van een internationale private equity speler wordt naar verwachting binnen een jaar weer op de markt gebracht. De Centrale Ondernemingsraad zoekt een ervaren, deskundige begeleider voor dit proces, die acceptabel is voor de Raad van bestuur van de onderneming.
 • Een aantal not for profit organisaties wil verkennen welke voordelen intensief samenwerken kan hebben. Voor de voorbereiding van een werkconferentie van de gezamenlijke besturen zoeken zij een regisseur, die ook het dagvoorzitterschap van de werkconferentie op zich kan nemen.
 • De Raden van Toezicht van twee grote instellingen zoeken een onafhankelijk begeleider van het proces om te komen tot de samenstelling van de Raad van Toezicht van de fusieorganisatie.
 • De directeur van een bedrijf in financiële problemen zoekt ondersteuning bij een snelle strategische heroriëntatie, het opstellen van een reorganisatieplan en de organisatie van het proces op een zodanige manier dat de prestaties naar de markt niet onder het traject leiden.
 • In een instelling is een vertrouwensbreuk tussen medewerkers en directie ontstaan, mede als gevolg van (vermeend) financieel wanbeleid. Gevraagd wordt tijdelijke ondersteuning van de directie om een uitweg te zoeken. De benoeming is met instemming van de ondernemingsraad.
 • De directie van een grote onderneming zoekt een sparring partner om planning & control in de volle breedte op een hoger plan te brengen.
 • Een gemeente vraagt zich af of de aansturing van een groot bouw- en ontwikkelproject ‘in control’ is. Gevraagd wordt een oordeel en aanbevelingen voor verbetering.
 • Een wettelijk toezichthouder verzoekt om financieel en bedrijfseconomisch onderzoek in een situatie waarin mogelijk sprake is van kruissubsidie.
 • De Europese ondernemingsraad van een multinational wil een deskundigenoordeel hebben over het voornemen van de Raad van Bestuur een internationale fusie tot stand te brengen.
 • Een netwerk van professionals zoekt een dagvoorzitter / begeleider, die een inhoudelijk programma in elkaar zet voor hun jaarlijkse bijeenkomst voor vakontwikkeling en de cases uit hun eigen praktijk daarvoor in elkaar zet.
Top